حمل و نقل


 

ارائه خدمات حمل و نقل کالا در کلیه استان ها ، شهرستان ها و مبادی ورودی خروجی کشور ، مرز های زمینی و دریایی در قالب حمل و نقل جاده ای ، ریلی و دریایی .

صاحبان کالا می توانند علاوه بر دریافت خدمات از طریق اپلیکیشن شامل درخواست اعزام کامیون و ارائه نرخ پیشنهادی مورد نظر با ارائه در خواست، مسئولیت کامل حمل و نقل کالا به روش های مورد نظر و صدور بارنامه را به این شرکت محول نمایند که علاوه بر موارد ذکر شده خدمات حمل و نقل ترکیبی و یا بار اندازی کالا را نیز در بر خواهد داشت.

3 رتبه برتر